หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
   
 
 
 
 
ประชาชนในพื้นที่ตำบล มีการดำรงชีวิตแบบวิถีชาวพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักใคร่ สามัคคีกลมเกลียวกัน นอกจากนี้ประชาชนในตำบลทุก คนก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9
 
ประชาชนชาวตำบลมหาสอน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
 
 

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง

โรงเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษา
    จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง
ประชากรขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสอน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชสำคัญที่ทำการเพาะปลูก ได้แก่ ข้าว อาชีพที่ทำรายได้รองลงมาจากเกษตรกรรมคือ การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ไก่ เป็ด รวมทั้งประมงน้ำจืด
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสอน
    จำนวน 1 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
ประเพณีกวนข้าวทิพย์ ณ วัดห้วยแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลมหาสอน โดยกระทำกันเป็นประจำทุกปี ในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6 และจะนำไปถวายพระในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 พิธีกวนข้าวทิพย์จะเริ่มต้นด้วยพิธี พราหมณ์ แล้วจึงตั้งบายศรีบวงสรวงเทพยดา เครื่องประกอบในการตั้งบายศรี มีไตรจีวร 1 ชุด ถาดใส่อาหารมีข้าว ขนมต้มแดง ขนมต้มขาว และผลไม้ จากนั้นพราหมณ์จะสวดชุมนุมเทวดา แล้วจึงเริ่มพิธีกวนข้าวทิพย์ โดยการนำเอาข้าวที่ยังเป็นน้ำนม หมายถึง
ข้าวที่เพิ่งออกรวงใหม่ที่เมล็ดยังเป็นแป้งอยู่ นำมาเอาเปลือกออก นอกจากนั้นยังมีนม เนย ถั่ว น้ำอ้อย น้ำตาล น้ำผึ้ง ตลอดจนผลไม้ต่าง ๆ ใส่รวมกันไปแกล้วกวนให้สุกจนเหนียว พิธีการกวนข้าวทิพย์ จะต้องใช้สาวพรหมจารีย์ นุ่งขาวห่มขาวอย่างน้อย 4 คน เป็นผู้กวน พอถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 พวกทายก ทายิกา จะช่วยกันปั้นข้าวทิพย์เป็นก้อนๆ ถวายแด่พระภิกษุภายในวัด และจัดแบ่งไปถวายพระภิกษุตามวัดต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียง นอกนั้นที่เหลือจะแจกจ่ายให้แก่ประชาชน ที่ไปร่วมทำบุญในวันนั้นเพื่อเป็นการให้ทาน
 
 

ด้านหัตถกรรม จักสานหวาย OTOP 4 ดาว เป็นภูมิปัญญาที่สืบสานจากบรรพบุรุษ กว่า 150 ปี ด้วยลวดลายวิจิตรบรรจงถักทอจากหวายเส้นเล็ก เกิดผลงานที่สวยสะดุดตา

ด้านเกษตรกรรม มีการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวพระราชดำริ โดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ โดยการปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ยืนต้น และการเลี้ยงสัตว์ผสมผสานกันไป
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 036-776-738
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10