หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล มหาสอน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสอน
ศาสนสถานในตำบลมหาสอน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบลมหาสอน
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสอน
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
1
2
3
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ พ.ศ. ... [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0023.5/ว 1819 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด  [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
ลบ 0023.5/ว 1791 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง แจ้งขอ้หารือของจังหวัดมหาสารคาม กรณีเทศบาลเมืองมหาสารคามจ้างครูชาวต่างประเทศสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 12 
การสมัครเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ด่วนที่สุดที่ ลบ 0023.3/ว 3956 ลว 30 ก.ย.2565  [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 11 
ด่วนมาก ที่ ลบ 0023.5/ว 1770 ลว.28 ก.ย.65 เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือน ส.ค.65 [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 20 
ที่ ลบ 0023.5/ว 1761 ลว. 27 กันยายน 2565 เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท. [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 26 
ลบ 0023.5/ว 1733 วันที่ 23 กันยายน 2565 เรื่อง แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนสิงหาคม 2565 [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 11 
ลบ 0023.5/ว 1734 วันที่ 23 กันยายน 2565 เรื่อง แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 8 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 9-2565 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 237 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 9 2565 วันที่ 21 กันยายน 2565 [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 246 
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย ที่ ลบ 0023.3/ว 1741 ลว. 26 ก.ย.2565 [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 10 
การบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.๑) ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.3/ว 1740 ลว 26 ก.ย.2565 [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 11 
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมของ สพบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 24 
ที่ ลบ 0023.5/ว 1727 ลว. 22 ก.ย.65 เรื่อง การโอนเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 8/2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 70 
ที่ ลบ 0023.5/ว 1721 ลว. 21 ก.ย.65 เรื่อง การโอนจัดสรรฯ ปีงยประมาณ 2565 เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ งวดที่ 2 [ 21 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 31 
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0023.5/ว3746 ลงวันที่ 15 กันยายน 2565 เรื่อง แจ้งการจัดสรรเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนสิงหาคม 2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 86 
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0023.5/ว3730 ลงวันที่ 14 กันยายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 15 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 48 
ที่ ลบ 0023.5/ว 1682 ลว. 14 ก.ย.65 เรื่อง แจ้งรายละเอียดการส่งเงินรายได้ให้องค์การบริหารส่วนตำบล [ 14 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 40 
ที่ ลบ 0023.5/ว 1679 ลว. 14 ก.ย.65 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) เพิ่มเติม [ 14 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 43 
ที่ ลบ 0023.5/ว 1678 ลว. 14 ก.ย.65 เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ อปท. [ 14 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 38 

   
 
การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ อปท. ใช้ดำเนินการสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3152  [ 4 ต.ค. 2565 ]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 กสว. มท 0820.3/ว3134 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ต.ค. 2565 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว40 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ต.ค. 2565 ]
แจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.6/ว3129 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ต.ค. 2565 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว96  [ 3 ต.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว7302  [ 3 ต.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว7303  [ 3 ต.ค. 2565 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว3126 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ต.ค. 2565 ]
การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว7289 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] [แบบรายงาน]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว7262  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเรื่องรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภาฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว3130  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ สน.บถ. มท 0809.4/ว3128  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/14404 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/14417 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 จำนวน 76 จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 และวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3118 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3113  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การรายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครและเทศบาลเมือง) กพส. มท 0810.8/ว3117 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การรายงานผลการจัดตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชนในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) กพส. มท 0810.7/ว3111  [ 30 ก.ย. 2565 ]
หารือการดำเนินการคืนค่าตอบแทนในการขออนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน กม. มท 0804.6/ว3101,14419  [ 30 ก.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3112  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3082  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ด้านการบูรณาการข้อมูลระหว่างผู้ปกครอง โรงเรียน และสถานพยาบาลในพื้นที่ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3085  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์สื่อสนับสนุนแผ่นพับการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6 - 19 ปี กศ. มท 0816.2/ว3086  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 และการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3092  [ 29 ก.ย. 2565 ]
แนวทางการจ้างที่ปรึกษา ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3090 [เอกสารแนบ]  [ 29 ก.ย. 2565 ]

 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
แนะนำ:บริษัท รับสร้างบ้าน ลพบุรี (10 ส.ค. 2565)    อ่าน 221  ตอบ 0  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (10 ส.ค. 2565)    อ่าน 417  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.มหาสอน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (10 ส.ค. 2565)    อ่าน 4681  ตอบ 2  


จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน กองคลัง จำนวน [ 3 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฎิบัติงานกองคลัง ตามโค [ 3 ต.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.มหาสอน จำนวน [ 27 ก.ย. 2565 ]

     
 
 
 

ตะกร้าหวาย otop มหาสอน

วัดห้วยแก้ว
 
 
 
 
E-Service
 
 
     
 
  การให้บริการแจกเบี่ย เดือน กุมภาพันธ์
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 3 ม.ค. 2562
     
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 036-776-738
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10

facebook
อบต.มหาสอน

facebook
อบต.มหาสอน
อบต.มหาสอน