หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล มหาสอน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสอน
ศาสนสถานในตำบลมหาสอน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบลมหาสอน
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสอน
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
1
2
3
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ ศพด. เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) (0023.3/ว568 ลว.7 ก.พ.66) [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 6 
การจัดเวทีเสวนาออนไลน์ระดับนานาชาติฯ (0023.3/ว 551 ลว.6 ก.พ.66) [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 4 
ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.esdelearning.org (0023.3/ว 550 ลว.6 ก.พ.66) [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 7 
โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 สำกรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.3/ว272 ลง 6 ก.พ.66 [ 6 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 8 
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลรายเดือน (ที่่ลบ0023.6/ว256 ด่วนที่สุด) [ 6 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 16 
ที่ ลบ 0023.2-254 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ขอทราบบุคลากรบรรจุเข้ารับราชการใหม่ไม่เกิน 3-4 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 28 
จัดส่งคู่มือการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา (ลบ 0023.3/ว 249 ลว.3 ก.พ.66) [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 13 
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0023.5/ว223 ลงวันที่16มกราคม2566 เรื่องแจ้งการจัดสรรเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2565 [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 27 
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ 0023.5/ว501 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่องการจัดสรรเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 47 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 127 
ที่ ลบ 0023.5/ว515 ลว.2 ก.พ.66 เรื่อง โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด อปท. ตามมาตรการบัญชีภาครัฐฯ 2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 23 
ที่ ลบ 0023.5/ว 510 เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 25 
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา (ประจำปี 2566) (0023.3/ว 244 ลว.2 ก.พ.66) [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 19 
จัดส่งเอกสาร รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์ (ลบ 0023.3/ว 243 ลว.2 ก.พ.66) [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 17 
ประกวดผลงานศิลปะเยาวชนนานาชาติ (ลบ 0023.3/ว 242 ลว.2 ก.พ.66) [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 17 
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.3/ว 239 ลว.2 ก.พ.66) [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 18 
ที่ ลบ 0023.2/ว 491 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ ศพด.ไตรมาสที่ 2 ม.ค. - มี.ค. 66 [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 29 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 228 ลว. 31 ม.ค.66 เรื่อง การโอนจัดสรร ปีงบ 2566 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 23 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 227 เรื่อง การโอนจัดสรร ปีงบ 2566 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 27 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ0023.5/ว226 ลว. 31 ม.ค.66 เรื่อง การโอนจัดสรร ปีงบ 2566 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 18 

   
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 3 ก.พ. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กสว. มท 0820.2/ว487 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.พ. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว354 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.พ. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1740 - 1743 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.พ. 2566 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลรายเดือน ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว485  [ 3 ก.พ. 2566 ]
เร่งรัดการส่งคืนเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว429  [ 2 ก.พ. 2566 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว468  [ 2 ก.พ. 2566 ]
เกณฑ์การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบคัดเลือก กสว. มท 0820.2/ว283 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.4/ว481 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [รายชื่อ] [คู่มือการใช้งาน]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กค. มท 0803.3/ว477 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การจัดเวทีเสวนาออนไลน์ระดับนานาชาติ เรื่อง การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น(Youth Participation on Local Governance : International Knowledge Exchange Forum) กศ. มท 0816.5/ว287  [ 2 ก.พ. 2566 ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัด เข้าร่วมการฝึกอบรม กสธ. มท 0819.3/1721  [ 2 ก.พ. 2566 ]
ขอความร่วมมือสถานศึกษาตอบแบบสอบถาม การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กศ. มท 0816.3/ว476  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1705-1719 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว472  [ 2 ก.พ. 2566 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 22-25 กค. มท 0803.4/ว473 [เอกสารแนบ]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1665-1686 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) กสว. มท 0820.2/ว2010 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
ผู้บริหารสถานศึกษาขอใช้สิทธิประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว4  [ 1 ก.พ. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งวดที่ 1) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว431  [ 1 ก.พ. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว461  [ 1 ก.พ. 2566 ]
ประกาศแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. กศ. มท 0816.3/ว467  [ 1 ก.พ. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 สน.คท. มท 0808.3/ว756  [ 1 ก.พ. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลเพื่อวินิจฉัยองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (DLA Organization Assessment Survey) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพร. มท 0812/ว464  [ 1 ก.พ. 2566 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ขับเคลื่อนบริการแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุตามนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ ปี 2566 กสธ. มท 0819.2/ว430  [ 1 ก.พ. 2566 ]

 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
แนะนำ:บริษัท รับสร้างบ้าน ลพบุรี (10 ส.ค. 2565)    อ่าน 323  ตอบ 0  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (10 ส.ค. 2565)    อ่าน 517  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.มหาสอน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (10 ส.ค. 2565)    อ่าน 4831  ตอบ 2  


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดย [ 6 ก.พ. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดย [ 6 ก.พ. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดย [ 3 ก.พ. 2566 ]

     
 
 
 
ตะกร้าหวาย otop มหาสอน
วัดห้วยแก้ว
 
 
 
 
E-Service
 
 
 
     
 
  การให้บริการแจกเบี่ย เดือน ตุลาคม
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 3 ม.ค. 2562
     
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 036-776-738
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10

facebook
อบต.มหาสอน

facebook
อบต.มหาสอน
อบต.มหาสอน